Formularz zgłoszeniowy Szczecin

Formularz zgłoszeniowy
przedsiębiorcy na udział w targach turystycznych w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP projekty realizowane poza formułą ZIT.

1. Nazwa Imprezy Targowej: Targi Turystyczne Market Tour „Piknik nad Odrą”

2. Planowana data i miejsce rozpoczęcia i zakończenia realizacji Imprezy Targowej:
Data rozpoczęcia targów: 12 maja 2018 roku
Data zakończenia targów: 13 maja 2018 roku
Miejsce: Szczecin

3. Dane identyfikacyjne podmiotu biorącego udział w Imprezie Targowej (zgodnie z aktualnym odpisem
z Rejestru Przedsiębiorców w KRS lub wpisem do CEIDG)
*Należy podać aktualne dane zgodnie z wpisem do CEIDG lub odpisem z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Dane osoby prowadzącej działalność gospodarczą (zgodnie z wpisem do CEIDG)
4. Dane identyfikacyjne osoby zgłoszonej do udziału/reprezentującej przedsiębiorstwow Imprezie Targowej:


5. Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż w pkt 3)


6. Cel realizacji przedsięwzięcia (Imprezy Targowej)

Głównym celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności lubuskich firm branży turystycznej na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez promocję oferty turystycznej województwa lubuskiego budując jednocześnie wizerunek regionu, jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom.

7. Opis przedsięwzięcia (Imprezy Targowej)

Targi Turystyczne to dla przedsiębiorców idealna okazja na zaprezentowanie oferty przedsiębiorstwa, zdobycie nowych rynków zbytu oraz stałe zwiększenie sprzedaży. W jednym miejscu i czasie można dotrzeć jednocześnie do następujących grup klientów: touroperatorów i agentów turystycznych właścicieli i menadżerów obiektów noclegowych osób odpowiedzialnych za organizację podróży służbowych, firmowych eventów i wyjazdów integracyjnych, przedstawicieli firm transportowych, ubezpieczeniowych i usługowych oraz wszystkich poszukujących pomysłów na wyjazdy.

8. Status przedsiębiorstwa* biorącego udział w Imprezie Targowej

Mikro przedsiębiorstwoMałe przedsiębiorstwoŚrednie przedsiębiorstwo

UWAGA:
*Należy podać wielkość przedsiębiorstwa zgodnie ze stanem faktycznym biorąc pod uwagę definicję MŚP zgodną z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej art. 103-110 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.) oraz rozumianych zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.
*W Imprezie Targowej mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej (w szczególności: hotelarstwo, gastronomia, SPA & Wellness, usługi rekreacyjne, biura podróży, transport i inne pokrewne związane z rozwojem turystyki regionu), które na dzień składania niniejszego formularza prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Kod PKD dla działalności związanej z realizacją Imprezy Targowej:UWAGA:
Określony poprzez kod PKD zakres działalności musi wskazywać na związek z zakresem realizowanej Imprezy Targowej w branży turystycznej. Jeżeli podmiot ubiegający się o udział w Imprezie Targowej prowadzi działalność obejmującą kilka kodów PKD w polu wpisuje ten kod, który najpełniej odpowiada zakresowi działalności w branży turystycznej.

Krótka charakterystyka profilu działalności przedsiębiorstwa zgodnie z kodem PKD dla działalności związanej z branżą turystyczną i realizowaną Imprezą Targową:

9. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia (Imprezy targowej):

Koszt połowy lady na jednego przedsiębiorcę: 1550,00 zł
Koszt noclegu na jednego przedsiębiorcę: 310,00 zł
Koszt transportu na jednego przedsiębiorcę: 279,00 zł
Koszt katalogu na jednego przedsiębiorcę: 648,48
ŁĄCZNY KOSZT NA JEDNEGO PRZEDSIĘBIORCĘ: 2 787,48 zł

1) W przypadku gdy przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis

Łączny koszt na jednego przedsiębiorcę: 2 787,48 zł
85% łącznego kosztu na jednego przedsiębiorcę: 2 369,36 zł
15 % łącznego kosztu na jednego przedsiębiorcę: 418,12 zł

2) W przypadku gdy przedsiębiorca ubiega się o pomoc publiczną na udział w targach

Łączny koszt na jednego przedsiębiorcę: 2 787,48 zł
50 % łącznego kosztu na jednego przedsiębiorcę: 1 393,74 zł
50 % łącznego kosztu na jednego przedsiębiorcę: 1 393,74 zł

10. Strona internetowa (proszę zaznaczyć właściwą rubrykę)

Posiadam materiały informacyjne /stronę internetową firmy w języku polskim
Materiały informacyjneStronę internetową

Posiadam materiały informacyjne /stronę internetową firmy w języku angielskim
Materiały informacyjneStronę internetową

Posiadam materiały informacyjne/stronę internetową firmy w języku niemieckim
Materiały informacyjneStronę internetową

Nie posiadam materiałów informacyjnych/ strony internetowej firmy
Materiały informacyjneStronę internetową

11. Informacja o uzyskanej pomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis/pomocy publicznej na udział w targach *

Czy Zgłaszający korzystał już z pomocy publicznej?

TAKNIE

*Informacje dotyczące uzyskanej przez przedsiębiorcę biorącego udział w Imprezie Targowej pomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis/pomocy publicznej na udział w targach należy wypełnić w załączniku nr 4 (UWAGA! Załącznik nr 4 należy wypełnić również w przypadku, jeśli przedsiębiorca dotychczas nie korzystał z pomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis/pomocy publicznej na udział w targach).

12. Oświadczenia podmiotu biorącego udział w Imprezie Targowej
1) Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa lubuskich przedsiębiorców w targach turystycznych w kraju i za granicą w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych", realizowanych przez Województwo Lubuskie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT i akceptuję zasady i warunki udziału w Imprezie Targowej (wypełniający musi postawić „krzyżyk” w pustej kratce aby zaakceptować punkt).
2) Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym oraz w załącznikach do formularza są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz jestem świadomy/a, odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń (wypełniający musi postawić „krzyżyk” w pustej kratce aby zaakceptować punkt).
3) Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym lub nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego (wypełniający musi postawić „krzyżyk” w pustej kratce aby zaakceptować punkt).
4) Oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie (wypełniający musi postawić „krzyżyk” w pustej kratce aby zaakceptować punkt):
a) na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
b) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
c) na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212).
5) Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym, zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1808) (wypełniający musi postawić „krzyżyk” w pustej kratce aby zaakceptować punkt).
6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją i realizacją wyjazdu organizowanego w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Akceptuj Wszystkie

13. Załączniki (w formie edycyjnej lub PDF do pobrania) (wypełniający ma możliwość ściągnięcia plików, wypełnienia a następnie w formie skanu załączenia ich z powrotem)
Należy dołączyć wszystkie dokumenty wynikające z jego treści (wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem).
Do Formularza Zgłoszeniowego należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców w KRS lub wpis do CEIDG. Dopuszczalny jest wydruk ze stron: http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ oraz https://ems.ms.gov.pl/start. załącznik nr 1.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik nr 2.
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie załącznik nr 3.
4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis/pomocy publicznej na udział
w targach lub o nieotrzymaniu takiej pomocy załącznik nr 4.

Dodaj załączniki